Over Stichting Vechtdalkunsten

Stichting Vechtdalkunsten is in november 2014 opgericht en heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal. Het motto is de kunst van verbinden.

Bestuur

Voorzitter
Annemarie Leebeek

06-27000384

voorzitter@vechtdalkunsten.nl
Secretaris
Hélène Dirkse

06-46410209

secretaris@vechtdalkunsten.nl
Penningmeester
Joke van Eck

06-24280780

penningmeester@vechtdalkunsten.nl
PR
Job van Splunter

06-44637591

pr@vechtdalkunsten.nl

Werkgroepen

Projectleider CSI
Fred van Lint
CSI@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Kijk op Kunst
Hélène Dirkse
kijkopkunst@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Ommer Kunst Weekend
Job van Splunter
kunstweekend@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Montmartre
Danielle Tesselaar
montmartre@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Panelenpad
Luuk Vogelzang
panelenroute@vechtdalkunsten.nl

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vechtdalkunsten 2019-2023

Beleid en Strategie
Stichting Vechtdalkunsten heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal.  De Stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van diverse kunstactiviteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  Wij zijn een Stichting die het algemeen nut beoogt. (Artikel 2 van de statuten).

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Activiteiten
Momenteel (mede) organiseert Stichting Vechtdalkunsten onderstaande activiteiten:

 • 3 Montmartre-middagen in centrum van Ommen
 • Panelenpad door centrum van Ommen
 • Kunstroute binnen de gemeentegrens van Ommen
 • Kijk-op-Kunst in centrum van Ommen
 • CSI (voorheen Jumping De Driekhoek) (participant) in Stegeren

Met deze activiteiten bieden wij kunstenaars verschillende platforms om hun kunst bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.  Tevens willen wij kunst toegankelijk maken voor een groter publiek en de kunstenaars in contact brengen met hun mogelijke afnemers.  Daarnaast willen wij Ommen bij haar inwoners, de toeristen en het Vechtdal onder de aandacht brengen als een stad waar kunst hoog op de agenda staat.  Op deze manier ontstaat er reuring in de stad.  Dit werkt sfeer-verhogend en is in het voordeel van winkeliers en horeca.  Ook is de Stichting op zoek naar een pand voor een galerie die tevens dienst doet als ontmoetingsplek voor de kunstenaars.

Jaarverslag

Jaarverslag activiteiten 2020 Stichting Vechtdalkunsten

Wegens de Corona pandemie zijn de meeste activiteiten geannuleerd.

SVK heeft het evenement Kijk op Kunst, dat jaarlijks plaats vindt in oktober, aangegrepen om een groot evenement te organiseren in samenwerking met Montmartre, dit evenement werd KOK XXL gedoopt.

Het was de bedoeling om KOK met een grootse opening op 10 oktober in de muziekkoepel op de markt in te luiden. Het evenement zou geopend worden door wethouder Ko Scheele en Dominic Seldis, 1ste solo contra bassist bij het Concertgebouw Orkest. Dit na aanleiding van  de glazen contrabas, gemaakt door kunstenaar Ton Beumer.

Er was een streng coronaplan gemaakt en goedgekeurd door de gemeente voor de opening en Montmartre. Helaas werd van overheidswege een week voor de opening de Coronamaatregelen geïntensiveerd. SVK en de gemeente konden niet meer garanderen dat de coronamaatregelen zouden worden nageleefd.

Het enige onderdeel dat wel door kon gaan was Kijk op Kunst, oude stijl.

 • Kijk op Kunst
  Van 3 t/m 24 oktober zijn de etalages en winkels in het centrum van Ommen met kunst verrijkt. Dit jaar hebben 39 kunstenaars in 50 winkels hun werk geëxposeerd en dit heeft wederom tot mooie combinaties van kunst en commercie geleid. Dit jaar was er een jury bestaande uit 3 bewoners van Ommen om de mooiste combinatie kunst en etalage te beoordelen. Winnende combinatie is geworden Silo kledingreparaties en kunstenaar Luuk Vogelzang.
  Dit jaar is een puzzeltocht voor de kinderen uitgezet. Er waren helaas te weinig inzendingen om de prijzen uit te reiken.
 • Montmartre
  De Montmartre dagen in het voorjaar werden geannuleerd. Een nieuwe poging in de maand van Kijk op Kunst strandde eveneens.
 • Panelenpad
  In het centrum van Ommen hangen 29 beschilderde panelen, samen vormen zij het “Panelenpad”.  Dit jaar is het pad vernieuwd: vier kunstenaars hebben een nieuw paneel gemaakt, de ontwerpen hiervoor zijn eerst beoordeeld door een dit jaar ingestelde toetsingscommissie.  De onthulling zou plaats vinden op 17 oktober, maar ook dit evenement kon geen doorgang vinden.
 • CSI Ommen (voorheen Jumping de Driehoek)
  CSI Ommen werd afgelast.
 • Ommer Kunst Weekend
  Ommer Kunst Weekend v/h Kunstroute Ommen werd afgelast.
   
 • Jaarlijkse Kunstenaarsavond
  Besloten was om de kunstenaarsavond in het voorjaar van 2020 te houden, aan het begin van het evenementenseizoen. Echter ook deze bijeenkomst werd afgelast.
 • Sponsoring, vrienden en subsidies
  Vaste sponsoren zijn: Grand Café Jipp, Café De Herberg en HB-mode.

De Gemeente Ommen heeft in 2019 een  structurele subsidie verleend voor het project Montmartre ten bedrage van € 750 voor een periode van maximaal 5 jaar.  Er is subsidie aangevraagd voor Kijk op Kunst van € 750 en een extra subsidie, € 750, voor KOK XXL – MM XS.  Beiden zijn toegekend. Tevens heeft de winkeliersvereniging HVO bijgedragen aan de kosten voor de opening ad € 750. De subsidies van de gemeente worden na aftrekking van de gemaakte kosten doorgeschoven naar 2021. De bijdrage van HVO werd na aftrekking van kosten teruggestort. De honoraria voor troubadour Rob Krot, stadsdichter Viviane Rose en Dominic Seldis werden gedeeld door SVK en artiesten en werden uitbetaald. Dominic Seldis zag hier vanaf.

Kunstenaars en Ommenaren dragen de Stichting een warm hart toe en ook in 2020 hebben zich weer nieuwe Vrienden aangemeld. Helaas hebben zich ook enige vrienden en kunstenaars afgemeld. Per 31-12-2020 staat het aantal Vrienden op 124 waarvan 87 kunstenaars.  De minimale bijdrage is €15,00 per jaar.

 • Algemene folder

Afgelopen jaar is er een algemene folder geproduceerd met een korte omschrijving van de activiteiten en aanmeldingsformulier voor de drie donateur-vormen. 

Jaarplan

Jaarplan 2021 Stichting Vechtdalkunsten

Plannen 2021

In 2020 werden een aantal activiteiten afgelast vanwege de Corona pandemie. Het is op het moment van schrijven nog niet duidelijk welke van de activiteiten in 2021 wel doorgang kunnen vinden. Desalniettemin starten we sowieso met het organiseren ervan. Afblazen kan altijd nog.

De promotieactiviteiten via digitale kanalen die in 2020 gestart zijn worden ook in 2021 voort gezet. Onder andere worden werken van kunstenaars van de stichting op facebook onder de aandacht gebracht in de rubriek “Vandaag in onze etalage…”.

Projecten
Een doorlopend project is het Panelenpad, dat altijd te bezichtigen is.

De jaarlijkse projecten die zeker weer georganiseerd gaan worden zijn:

 • Kijk op Kunst
 • Ommer Kunstweekend
 • Montmartre

Alle activiteiten onder voorbehoud van de Coronamaatregelen.

Deelname aan CSI Ommen 2021 staat ter discussie.
Een centraal ateliergebouw t.b.v. onze kunstenaars en hun exposities is nog steeds een lang gekoesterde wens. Tot die tijd worden alternatieven onderzocht. 

Projecten in detail

Panelenpad
Na een vernieuwingsronde in 2019 en 2020 hangen er nu 29 panelen in het centrum van Ommen.
Een belangrijke actiepunt voor 2021 wordt het officieel en formeel verkrijgen van toestemming van de pandeigenaren om panelen aan hun gevels op te mogen hangen. Op dit moment is deze toestemming mondeling en lang geleden gegeven. Omdat we transparant en verantwoord willen werken, krijgt dit actiepunt in 2021 prioriteit. Een mogelijk gevolg zou kunnen zijn dat er panelen verwijderd moeten worden omdat er geen toestemming wordt verleend.
Ook voor dit jaar staat vernieuwing/vervanging van oude panelen op de agenda.  Er zal weer een oproep worden gedaan aan de bij de Stichting aangesloten kunstenaars om een paneel te ontwerpen en (na toetsing) te maken.
Ook wordt er nog steeds gezocht naar nieuwe plekken met bijbehorende toestemming van de eigenaar om de panelen op te hangen.  Er is een routeboekje beschikbaar. 

Kijk op Kunst
Voor de 16de keer zal in de herfstvakantie van 2021 gedurende drie weken het evenement Kijk op Kunst plaatsvinden. Etalages van nagenoeg alle ondernemers in het centrum van Ommen worden voorzien van werken van kunstenaars. De verlenging met 1 week vanwege de Duitse herfstvakantie zal ook in 2021 het geval zijn.  Ook zal dit jaar weer een juryprijs worden uitgereikt voor de meest aansprekende combinatie van kunst/winkelwaren. We gaan proberen de kwaliteit van de presentaties te verbeteren door ondersteuning te vinden voor de styling van de etalages.

CSI Ommen
Het doorgaan van de deelname van Vechtdalkunsten aan CSI Ommen is dit jaar niet zeker. Vanwege het geringe aantal deelnemende kunstenaars (o.a. vanwege het langdurige tijdsbeslag tijdens CSI) en de bezoekers die vooral in paarden geïnteresseerd zijn, kan besloten worden om dit jaar niet mee te doen. De stichting is sowieso afhankelijk van een uitnodiging van de CSI organisatie die pas in het voorjaar bekend wordt gemaakt.

Ommer Kunstweekend (voorheen Kunstroute Ommen)
Ook in 2021 zal er weer een Ommer Kunstweekend worden georganiseerd (laatste volle weekend van augustus) met kunstpunten ten noorden en ten zuiden van de Vecht.

Montmartre
In juni, juli en augustus zullen er weer de populaire Montmartre dagen georganiseerd worden. Rond de kerk op het Kerkplein in Ommen Centrum kunnen mensen langs verschillende kunstenaars die aan het werk zijn en voltooid werk laten zien.

Uiteraard is het doorgaan van bovengenoemde projecten afhankelijk van de situatie rond Corona.

De Stichting Vechtdalkunsten hoopt op een kunstzinnig 2021!

Ommen, februari 2021

Inloggen

Stichting Vechtdalkunsten

Beerzerweg 1a
7731PA Ommen

RSIN 854456417
KvK 61709808
BTW 854456417
Bank NL37RABO0195261844


Copyright © 2019 Stichting Vechtdalkunsten
Privacyreglement - Disclaimer - Realisatie: Dois Webdesign