Over Stichting Vechtdalkunsten

Stichting Vechtdalkunsten is in november 2014 opgericht en heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal. Het motto is de kunst van verbinden.

Bestuur

Voorzitter
Annemarie Leebeek

06-27000384

voorzitter@vechtdalkunsten.nl
Secretaris
Hélène Dirkse

06-46410209

secretaris@vechtdalkunsten.nl
Penningmeester
Joke van Eck

06-24280780

penningmeester@vechtdalkunsten.nl
PR
Job van Splunter

06-44637591

pr@vechtdalkunsten.nl

Werkgroepen

Projectleider CSI
Fred van Lint
CSI@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Kijk op Kunst
Hélène Dirkse
kijkopkunst@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Ommer Kunst Weekend
Job van Splunter
kunstroute@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Montmartre
Danielle Tesselaar
montmartre@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Panelenpad
Luuk Vogelzang
panelenroute@vechtdalkunsten.nl

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vechtdalkunsten 2019-2023

Algemeen
Stichting Vechtdalkunsten
Valkweg 3, 8148RR Lemele
secretaris@vechtdalkunsten.nl
06-51009553
RSIN 854456417
KvK 61709808

Beleid en Strategie
Stichting Vechtdalkunsten heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal.  De Stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van diverse kunstactiviteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  Wij zijn een Stichting die het algemeen nut beoogt. (Artikel 2 van de statuten).

Bestuur
In 2019 ontstaat een vacature door het vertrek van de Voorzitter.  Tevens is er een vacature voor een 5e bestuurslid.

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
Voor besteding van bedragen groter dan € 500,- zijn handtekeningen van minimaal 2 bestuursleden vereist (zijnde niet de penningmeester). 
Bestedingen door Bestuursleden moeten worden afgetekend door 2 andere bestuursleden.

Activiteiten
Momenteel (mede) organiseert Stichting Vechtdalkunsten onderstaande activiteiten:

 • 3 Montmartre-middagen in centrum van Ommen
 • Panelenpad door centrum van Ommen
 • Kunstroute binnen de gemeentegrens van Ommen
 • Kijk-op-Kunst in centrum van Ommen
 • CSI (voorheen Jumping De Driekhoek) (participant) in Stegeren

Met deze activiteiten bieden wij kunstenaars verschillende platforms om hun kunst bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.  Tevens willen wij kunst toegankelijk maken voor een groter publiek en de kunstenaars in contact brengen met hun mogelijke afnemers.  Daarnaast willen wij Ommen bij haar inwoners, de toeristen en het Vechtdal onder de aandacht brengen als een stad waar kunst hoog op de agenda staat.  Op deze manier ontstaat er reuring in de stad.  Dit werkt sfeer-verhogend en is in het voordeel van winkeliers en horeca.  Ook is de Stichting op zoek naar een pand voor een galerie die tevens dienst doet als ontmoetingsplek voor de kunstenaars.

Jaarverslag

Jaarverslag activiteiten 2019 Stichting Vechtdalkunsten

De activiteiten die Stichting Vechtdalkunsten in 2019 heeft uitgevoerd zijn:

 • Montmartre
  Op de zondagen 2 juni, 21 juli en 11 augustus organiseerde de Stichting het evenement Montmartre. Van 13.00 uur tot 17.00 uur namen gemiddeld 20 kunstenaars deel op het Kerkplein in Ommen, dit betrof zowel kunstenaars aangesloten bij SVK als kunstenaars van daarbuiten. Het (winkelende) publiek kon aanschouwen hoe een kunstwerk tot stand komt en kon in gesprek gaan met de kunstenaars.  Twee van de drie middagen werden muzikaal omlijst door muziek en zang in Franse sfeer.
 • Panelenpad
  In het centrum van Ommen hangen 29 beschilderde panelen, samen vormen zij het “Panelenpad”.  Dit jaar is het pad vernieuwd: zes kunstenaars hebben een nieuw paneel gemaakt, de ontwerpen hiervoor zijn eerst beoordeeld door een dit jaar ingestelde toetsingscommissie.  Behalve vijf schilderingen is er ook een paneel geplaatst van de stadsdichteres van Ommen met daarop (uiteraard) een gedicht.  Tegelijkertijd zijn er ook een aantal oude panelen verwijderd.
 • CSI Ommen (voorheen Jumping de Driehoek)
  Ook dit jaar was SVK weer aanwezig op het CSI (31 juli t/m 4 augustus) en exposeerden negen kunstenaars hun werk in de boxen van de Vechtdalstal.  Behalve exposeren waren zij ook daadwerkelijk bezig met hun kunst en vertelden aan de geïnteresseerde bezoekers graag over hun werkwijze en techniek.
 • Kunstroute Ommen
  In het laatste (volle) weekend van augustus (24/25) is in en rond Ommen de 3e Kunstroute georganiseerd. Ten noorden en ten zuiden van de Vecht waren 15 kunstpunten ingericht door de 39 deelnemende kunstenaars, inclusief 3 galeries.  De locaties waren zowel per auto als per fiets bereikbaar en hebben wederom veel bezoekers getrokken. Door een landelijke advertentie waren er ook opvallend veel bezoekers uit overige delen van Nederland.  De beoogde samenwerking met het Festival op de Vecht is niet van de grond gekomen, de activiteiten bleken te verschillend om samenwerking mogelijk te maken.  Aan de kunstroute was dit jaar een fotowedstrijd gekoppeld voor scholieren alsmede een Kunst-Wissel Project:  met gesloten beurs in bezit komen van een kunstwerk door het aanbieden van een tegenprestatie.  Dit initiatief kan nog geoptimaliseerd worden. 
   
 • Kijk op Kunst
  De periode van Kijk op Kunst is dit jaar verlengd ten opzichte van vorige edities nl 3 weken in plaats van 2, dit vanwege de herfstvakantie in Duitsland en de vele Duitse bezoekers in Ommen in die periode.  Van 4 t/m 26 oktober zijn 52 etalages en winkels in het centrum van Ommen met kunst verrijkt en Burgemeester Vroomen heeft de officiële opening verricht.  46 Kunstenaars van de Stichting hebben hun werk geëxposeerd en dit heeft wederom tot mooie combinaties van kunst en commercie geleid.  Dit jaar was er ook weer een prijsvraag uitgeschreven voor de mooiste combinatie kunst/etalage.  Winnende combinatie is geworden Bard Peskens Keramiek/Het Broekenhuis en prijswinnares Dorothé Streppel heeft een kunstwerk van Frieda Waanders mee naar huis mogen nemen.  
 • Jaarlijkse Kunstenaarsavond
  Deze bijeenkomst is dit jaar niet doorgegaan omdat het Bestuur voorrang heeft gegeven aan een bijeenkomst met de diverse werkgroepen. Besloten is om de kunstenaarsavond in het voorjaar van 2020 te houden, aan het begin van het evenementenseizoen.
 • Website
  De website is in het najaar geheel vernieuwd. De kunstenaars kunnen nu zelf inloggen en hun werk naar believen actualiseren. Ook is een web-galerie toegevoegd waar werk te koop wordt aangeboden.
 • Sponsoring, vrienden en subsidies
  Vaste sponsoren zijn: Grand Café Jipp, Café De Herberg en HB-mode.

De Gemeente Ommen heeft dit jaar een  structurele subsidie verleend voor het project Montmartre ten bedrage van € 750 voor een periode van maximaal 5 jaar, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegroting.  SVK heeft dit jaar zelf geen subsidies aangevraagd.

Kunstenaars en Ommenaren, maar ook kunstliefhebbers van buiten de gemeentegrenzen dragen de Stichting een warm hart toe en ook in 2019 hebben zich weer nieuwe Vrienden aangemeld.  Per 31-12-2019 staat het aantal Vrienden op 141 waarvan 95 kunstenaars.  De minimale bijdrage is €15,00 per jaar.

 • Van kunstwerken van vijf bij SVK aangesloten kunstenaars zijn ansichtkaarten gemaakt.  De set van 5 kaarten worden aan nieuwe (Kunstenaar)Vrienden van de Stichting toegestuurd als blijk van dank en waardering voor hun steun.  Ook worden de kaarten te koop aangeboden voor €5 per set van 5 kaarten/enveloppen, de opbrengst komt ten goede aan de projecten van SVK. 

Jaarplan

Jaarplan 2020 Stichting Vechtdalkunsten

 

Ommen, december 2019

Algemeen
Stichting Vechtdalkunsten (SVK) is in november 2014 opgericht en heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal. Stichting Vechtdalkunsten is een culturele ANBI.

De doelstelling wordt gerealiseerd door het organiseren van diverse kunstactiviteiten:  Montmartre, Ommer Kunstweekend (voorheen Kunstroute), Kijk op Kunst, Panelenpad en participatie in CSI Ommen.

De SVK vertegenwoordigt diverse kunstdisciplines. Zo participeren bijvoorbeeld schilders, beeldhouwers, keramisten, glaskunstenaars en fotografen.  De SVK streeft ernaar de kunstenaar en de kunstliefhebber dichter bij elkaar te brengen en te verbinden.

De kleuren in het logo symboliseren het blauw van de Vecht en het groen van de bossen.

Bestuur
Momenteel bestaat het bestuur uit vier personen, t.w. een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een bestuurslid met als primaire verantwoordelijkheid PR/Communicatie.  In het voorjaar van 2020 treedt de huidige secretaris af en is ook al een nieuwe secretaris gevonden.  Tevens is er ruimte voor (en behoefte aan) een 5e bestuurslid.

De bestuursleden fungeren als linking-pin voor de diverse projectgroepen. Op deze manier participeert het bestuur in projecten en is zodoende op de hoogte van wat er speelt, maar anderzijds hebben de projectgroepen direct toegang tot het bestuur en zijn er korte, heldere communicatielijnen. 

Binnen het model van de “projectorganisatie” heeft ieder project een projectleider (dit kan een kunstenaar zijn maar ook een Vriend van de Stichting) die desgewenst een werkgroep kan samenstellen.  Op deze manier zijn de kunstenaars direct verbonden met de projecten en worden deze niet alleen voor hen maar ook door hen georganiseerd.  

Van iedere activiteit bestaat een draaiboek c.q. actielijst.

Presentatie
Om herkenbaarheid/zichtbaarheid te vergroten zijn er beachvlaggen alsmede een spandoek en banners beschikbaar.

Vrienden
Eind 2019 waren 141 personen Vriend van de Stichting, hiervan zijn 95 actief Kunstenaar.

Financiën
De financiële situatie van de Stichting is gezond, de opgebouwde reserve zal in de toekomst gebruikt gaan worden voor een eigen kunstcentrum (onder voorbehoud van het vinden van een locatie).  In 2019 heeft de Gemeente Ommen een structurele subsidie verleend voor een periode van vijf jaar voor het Montmartre evenement.  Daarnaast is de Stichting blij met een aantal vaste sponsoren. 

PR/Communicatie
De Stichting Vechtdalkunsten treedt naar buiten via free-publicity, zoals facebook en website, maar ook via aandacht voor de SVK in de lokale nieuwsbladen.  Daarnaast verschijnt tenminste 6x per jaar de Nieuwsbrief. 
De diverse projecten worden gepromote via flyers en brochures.  Bij iedere activiteit zal zichtbaar worden gemaakt dat het een activiteit betreft van de SVK.  Ook zijn er goede contacten met de Gemeente Ommen.

Activiteiten algemeen
De activiteiten die zeker weer georganiseerd gaan worden zijn:

 1. Panelenpad (voorheen Panelenroute)
 2. Kijk op Kunst
 3. Ommer Kunstweekend (voorheen Kunstroute Ommen)

Met betrekking tot Montmartre wordt nog bekeken of dit evenement zal worden voortgezet en zo ja in welke vorm.  SVK zal ook weer deelnemen aan CSI Ommen, onder voorbehoud van een uitnodiging van de organisatoren hiertoe (deze volgt vermoedelijk in het voorjaar van 2020).
Een centraal ateliergebouw t.b.v. onze kunstenaars en hun exposities is nog steeds een lang gekoesterde wens.  Tot die tijd worden alternatieven onderzocht. 

Activiteiten in detail

 1. Panelenpad: na een vernieuwingsronde in 2019 hangen er nu 29 panelen in het centrum van Ommen. Ook voor dit jaar staat vernieuwing/vervanging van oude panelen op de agenda.  Er zal weer een oproep worden gedaan aan de bij de Stichting aangesloten kunstenaars om een paneel te ontwerpen en (na toetsing) te maken.  Ook wordt er nog steeds gezocht naar nieuwe plekken om de panelen op te hangen.  Er is een routeboekje beschikbaar. 
 2. Kijk op Kunst: Voor de 13e keer zal in de herfstvakantie van 2020 gedurende drie weken het evenement: “Kijk op Kunst” plaatsvinden. Etalages van nagenoeg alle ondernemers in het centrum van Ommen worden voorzien van werken van kunstenaars. De verlenging met 1 week ivm de Duitse herfstvakantie zal ook in 2020 het geval zijn.  Ook zal dit jaar weer een publieksprijsvraag worden georganiseerd voor de meest aansprekende combinatie van kunst/winkelwaren met als prijs een kunstwerk van één van de deelnemende kunstenaars. 
 3. CSI Ommen: het doorgaan van de participatie van SVK in CSI Ommen dit jaar is afhankelijk van de beschikking over de “Vechtdalstal”, beslissing ligt bij de CSI-organisatie en wordt pas in het voorjaar bekendgemaakt.
 4. Ommer Kunstweekend (voorheen Kunstroute Ommen): ook in 2020 zal er weer een Kunstweekend Ommen worden georganiseerd (laatste volle weekend van augustus) met kunstpunten ten noorden en ten zuiden van de Vecht. Gebaseerd op het succes van het fotoproject in 2019 zal ook dit jaar een samenwerking worden aangegaan met het Vechtdal College voor het exposeren van foto’s gemaakt door leerlingen. 
   

De Stichting Vechtdalkunsten hoopt op een Kunstig 2020!

Inloggen

Stichting Vechtdalkunsten

Beerzerweg 1a
7731PA Ommen

RSIN 854456417
KvK 61709808
BTW 854456417
Bank NL37RABO0195261844


Copyright © 2019 Stichting Vechtdalkunsten
Privacyreglement - Disclaimer - Realisatie: Dois Webdesign